தித்திக்கும் தமிழ்
                                        ( TAMIL ALPHABETS)
Dream come true moment. This book was my long term wish  and I started to sketch in paper even before I start my learning journey into art and illustrations. My prime driver factor to do this as a book is my passion towards Tamil language and my exploration towards easy way of communicating Tamil words with their English meaning to children. There are 12 Vowels in Tamil language. This book Consists of 24 pages. One side of the page contains the letter  and the other side with Words which starts with the same letter with its corresponding English meaning. This will surely help the child to locate the particular object/action inside the letter and learn the words both in Tamil as well as in English language. Hope you all like it :)


FRONT PAGE                                                                                         BACK PAGE
                                                                LETTER 1
                                                             LETTER 2
                                                               LETTER 3
                                                               LETTER 4
                                                               LETTER 5
                                                              LETTER 6
                                                              LETTER 7
                                                              LETTER 8
                                                                LETTER 9
                                                              LETTER 10
                                                             LETTER 11
                                                              LETTER 12
                   Many thanks in advance. Please leave your comments and feedback:)
Back to Top